_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

iran-ghalam@hotmail.com

iran-ghalam@hotmail.de

www.iran-ghalam.de

شعبده بازی مهدی سامع برای مجاهدین

23.05.2008

علی شمس ـ سایت خبرگاه

http://www.news-iran.de/farsilanguage/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=1

آقای سامع دقیقا درست میگویید « دوران شعبده بازی و عوامفریبی سپری شده و در صحنه واقعی جامعه ایران ارتجاع و ترقی در مقابل هم صف آرایی کرده اند »-علی شمس  مهدی سامع از بازیکنان پشت وپیش جبهه رجوی خطاب به جبهه مشارکت دردفاع از مجاهدین خلق ورای دادگاه انگلیس میگویدکه دوران شعبده بازی وعوامفریبی سپری شده است ودرصحنه واقعی جامعه ایران ارتجاع وترقی درمقابل هم صف آرایی کرده اند. البته چون آقای سامع خود را مارکسیست میداند ویا حد اقل این طور وانمودمیکند ومجاهدین هم او را اینگونه به فروش میرسانند تا دمکراتیک بودن خود را نشان دهند بایستی که از آقای سامع پرسید معیار شما برای ترقی وارتجاع چیست ؟ صرفا ضد ولایت فقیه بودن وخواستار سرنگونی شدن رژیم معیاری است برای ترقی ویا اینکه معتقد هستید که آزادی خواهی وبرابری طلبی وصلح طلبی نشانی از نیروهای مترقی وارتجاعی را مشخص میکند؟ از دیدگاه یک مارکسیست حتی از نوع مدرن شده اش مطمئنا نیرویی که در ساختار درونی خود حتی تحمل حامیان خود مانند مهدی سامع و سایت دیدگاه راندارد نمیتواند یک نیروی دمکراتیک باشد. به تجربه شخصی در پایگاهها ویا دفاتر مجاهدین در خارج کشور حتی مسئولان بالای مجاهدین مانند خانم فرشته بلورچی نماینده باصطلاح «شورای ملی مقاومت » در آلمان که مهدی سامع عضو آن میباشد قادر به تحمل کردن نشریه «نبرد خلق» آقای سامع نبوده و آنرا یکراست به سطل آشغال روانه میکرد. در شورایی که مجاهدین تنها خط دهنده آن میباشند وامثال آقای سامع تنها تایید کنندگان آن میباشند . سامع باید بعنوان مدعی در صف بودن مترقی این را مشخص کند که آیا مثلا تلویزیون فاکس نیوز وابسته به مردخای یک تلویزیون مترقی ویا ارتجاعی است که نماینده مجاهدین علی رضا جعفرزاده شبانه وروز در آن مشغول به آتش بیاری برای جنگ طلبان است  ؟آیا دکترین «خاورمیانه بزرگ» بوش وشاهزاده سیاهی ریچارد پرل که در مراسم مجاهدین در واشنگتن شرکت داشت و از رفراندوم فراخوان داده شده از خانم رجوی دفاع میکرد و مجاهدین به او ثانک یو با صدای بلند میگفتند از مراکز واشخاص مترقی ویا مرتجع میباشند؟ ویا بر شعار «دمکراسی از تهران تا دمشق»بوش سوار شدن خانم رجوی آیا یک جریان مترقی است یا ارتجاعی که با نقشه های امپریالیستی برای منطقه همخوانی وهمگامی کرد؟ آقای سامع باید به عنوان مترقی بودن مجاهدین خلق این عنوان «رهبر ایدئولژیک» رجویسم را که یک نوع ولایت فقیه با ضریب بالا با شعار «جمهوری دمکراتیک اسلامی » میباشد را در دیدگاه مترقی خودمشخص وتعریف کند؟ ویا خودسوزی های سازمان دهی شده در فرانسه را که خود شاهد آن بودندولی چشمان خود را بر این امر ضد انسانی بستند به این شکل که گفتند «ما برای تربیت کردن مجاهدین نیامده ایم ما تنها یک ائتلاف سیاسی با آنها کرده ایم ». ولی او جواب نمیدهد که چگونه میتوان با نیرویی که خود مهدی سامع هم آنرا حد اقل قابل تربیت در دیدگاههای انسانی و دمکراتیک میداند ائتلاف کرد وبعد نیز مدعی ترقی خواهی شد؟ بله !آقای سامع دوران فریبکاری بدرستی گذشته است ونیروهای ارتجاعی ومترقی در مقابل هم صف بسته اند وگزاف نیست اگر بگوییم که شما علی رغم ادعاهای مارکسیستی اتان دقیقا در صف ارتجاعیونی مانند مجاهدین قرار دارید.دانشجویان ، کارگران ودیگر اقشار زحمتکش جامعه ایران سه شعار اساسی دارند که دقیقا صف نیروهای ترقی خواه و ارتجاعی را نشان میدهد . آزادی ، برابری وصلح .دراین سه شعار دقیقا شما ومجاهدین در نقطه مقابل این سه شعار همراه با رژیم ایران با تمامی دارودسته هایش از جمله دو خردادیهای ورشکسته قرار دارید. آزادی که رد که هرگونه دیکتاتوری است که با ماهیت ساختار رهبری قدرقدرت مجاهدین وتمامیت خواهی ومحور طلبی واقتدار گرایانه  مجاهدین در تضاد است . برابری که دقیقا باز با ماهیت بورژوا زده مجاهدین وشورای کذای اش در تضاد است چرا که از هم اکنون مریم رجوی دو مساله را روشن کرده است وبه طرفهای امپریالیستی برای مقبولیت افتادن تضمین میدهد «احترام به بازار آزاد و همچنین تضمین منافع بعد از سرنگونی رژیم ایران» وکسی که بازار آزاد و منافع قلدرهای سرمایه داری جهانی را از هم اکنون تضمین میدهد نمیتواند در جهت برابری خواهی وحقوق زحمتکشان حرکت کند . پس دراین نقطه ترقی خواهی هم که درنقطه ارتجاع قرار دارید ودرماهیت با حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی فرقی ندارید. در نقطه صلح که رهبر مجاهدین و مسئول غیب شده  باصطلاح شورای ملی مقاومت در پیامی گفت که :امروز نه گفتن به جنگ یک خطر برای جامعه  جهانی است. البته امثال شما سعی در ماله کشی به این گفته جنگ طلبانه کردید ولی خط سیاسی و عملی مجاهدین علی رغم گفته زبانی مریم رجوی مبنی بر «عدم دخالت نظامی خارجی»جیزی جزدروغ نیست چرا که تمامی همکاریها با جناحهای جنگ طلب در هیئت حاکمه آمریکا وتمامی سیگنالهای خبری مجاهدین در جهت جرقه جنگ کوک شده است. این درحالی است که جو وآتمسفر بحران دقیقا به نفع رژیم ایران عمل میکند ومساله هسته ای ومساله برخورد نظامی باعث یک جنگ روانی برعلیه مردم ایران شده است تا رزیم بتواندبا چنگ انداختن بر این مساله وبر این بحران جنگ واقعی بین خود ومردم ایران را عقب بزند وتوده ها از درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار به دلیل دشمن وجنگ خارجی به سکوت کشانده شوند. ودقیقا در همین نقطه نیز ماهیت جنگ طلبی رجویسم در همصدایی با جناحهای جنگ طلب در هیئت حاکمه  آمریکا وبحران وجنگ خواه در درون رژیم ایران را نشان میدهد وبهمین دلیل نیز یکی از شعارهای مردمی در تظاهرات دانشجویی اخیر علاوه بر  آزادی وبرابری شعار صلح بود. شما به عنوان کسی که خود را در صف ترقی میدانید چه موضعی درمقابل جنگ امپریالیستی و اشغال عراق و افغانستان دارید؟ البته مواضع شما مشخص است چرا که حتی زمانی که نیروهایتان برای ترساندن از طرف آمریکاییها بمباران میشد شمامیگفتید «رژِیم به ما حمله کرده است» وبعد هم حتی یک اطلاعیه رسمی ومحکوم کردن آن ندادید و شکرگزار هم بودید که به گفته خودتان که در لینک زیر میتوانید بشنوید با کمال وحسابهای ضد انسانی در حالیکه رهبر مسعود در سوراخی در نزد آمریکاییها پرچم سفید را بلند کرده بود وخودشما هم همراه باهمسرتان در پاریس درامن وامان زندگی میکردید ویامریم خانم وباندش به پاریس فرار کرده بودند گفتید که :با حسابهای دقیق فکر میکرده اید که نود درصد از اعضای مجاهدین در عراق از بین بروند وده درصد هم که باقی مانده اند به دست رژیم گرفتار شوند. وبعد در تلویزیون مجاهدین خوشحالی میکردید که اینگونه نشد چرا    که آمریکا وجناح جنگ طلب باشما حسابهای دیگر باز کرده بود. ولی بهرروی این مواضع ضد انسانی رهبری مجاهدین نسبت به افراد حتی خودی اش را نشان میداد که در حالی که خود راه امنیت وفرار  را به پیش میبرد افرادش تنها ابزار وقربانیانش میباشند: لینک زیر برای گوش دادن به سخنان آقای سامع در اینموردhttp://www.youtube.com/watch?v=XYSSlDfZytoپس یک تحلیل ساده ا ز صف ارتجاع ومترقی در داخل ایران نشان میدهد که شما وسازمان مجاهدین که شما از آن دفاع میکنید دقیقا در کنار سرمایه داری جهانی وهمگام وهم خط با جمهوری اسلامی قرار دارید وتنها فرق شما این است که شما در موضع قدرت نیستید وآنها هستند ورفقای شمادرسازمان مجاهدین دقیقا برای کسب قدرت تلاش میکنند تا بتوانند زنجیر سرمایه داری را بر گرده زحتمکشان همچنان نگه دارند وتمامی رقص های سیاسی مریم رجوی هم در همین راستا میباشد که بتواند به بازی گرفته شود وبهمین دلیل هم نیز میخواهد از لیست خارج شود وگرنه نیرویی که پایگاه مردمی دارد ودل مردم خود را دارد هیچ احتیاجی به این ندارد که امپریالیستها  و نیروهای ضدمردمی به اونمره غیر تروریستی بدهند مگر آنکه بخواهد خودرا طوری اطو کشیده کند که به دل از ما بهتران دنیای سرمایه بنشیند .بهمین روی آقای سامع فریبکاری را پایان دهید دم خروس ارتجاع مجاهدین بزرگتر از آن است که شما بتوانید زیر لحاف مترقی نمایانه  خود آنرا بپوشانید.  

 

 

مطالب در ارتباط:

ــ بتول سلطانی: زیبا دانشور (فائزه) تحت فشارهای طاقت فرسا بالاخره از پای در آمد ( بنیاد سحر )

ــ جنگ، آمریکا، ایران و مجاهدین ( آرش صامتی پور )

ــ بسته پیشنهادی به مجاهدین ( وبلاگ حسن زبل )

ــ آغاز فصل مرگ؟! ( ایران دیدبان )

ــ نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به آزادیخواهان ایران در دفاع از حقوق بشر و حق مسلم پناهندگی ( جبهه ملی )

ــ کانون ایران قلم کشته شدن حسن میرزایی، یکی از اعضای جداشده از  سازمان مجاهدین خلق را محکوم می کند ( ایران قلم )

ــ حسن میرزایی عضو جداشده از مجاهدین حین اخراج از ترکیه و عبور از رودحانه ترکیه و عراق کشته شد ( انجمن آریا )    

ــ درک و فهم مشترک از مبارزه با تروریسم ( سایت ایران قلم )

ـ خروج ممنوع: نقض حقوق بشر در کمپ های سازمان مجاهدین خلق (  سازمان دیدبان حقوق بشر )

ـ گزارش در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق ( رادیو فردا )

ـ بمناسبت انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ( سایت ایران قلم )

ـ مصاحبه سایت ایران قلم با آقای هادی شمس حائری بمناسبت سالگر انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق

ـ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم پروین حاجی بمناسبت نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق

ــ ــ مصاحبه سایت ایران قلم با خانم بتول ملکی در مورد سالگرد انتشار گزارس سازمان دیدبان حقوق بشر

ـ دیدگاه های دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران  در مورد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد