_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

دولت عراق با آزادی 36 تروریست ضمن نشان دادن اقتدارخود شکست دیگری رابرفرقه رجوی تحمیل نمود

 

16.10.2009

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی
http://www.banafsheh707.blogfa.com/

سرانجام دولت عراق دریک اقدام بجا و خردمندانه 36 تروریست اسیر را بطور موقت آزاد کرد تا جلوی سواستفاده هرچه بیشترسران این فرقه از این درماندگان را مسدود نماید .
ولی این اقدام انساندوستانه دولت عراق نکات بسیار مهمی رانیز باخود دربرداشت خود که بگونه ای باید آنها را مورد برسی وبازخوانی قرارداد .

نکته یکم _ آزادی این تروریست های اسیر نشان داد که دولت عراق ضمن تاکید مجدد بر اعمال حاکمیت خود براین پایگاه تروریستی برخلاف ادعاهای تبلیغاتی دروغ یکساله اخیر این گروه قصد تحویل افراد دون پایه وپیاده نظام های این گروه به دولت ایران راندارد و طبعا حساب سران ترور می تواند ازاین قائده مستثنی باشد.

نکته دوم _ آزادی این اسیران درروز هفتادم نمایش دروغ اعتصاب غذا ی شکست خورده نوعی بارز نمودن و وافشا شدن این بی آبرویی ووقاحت گروه رجوی درنزد همگان خبر می داد چراکه تنها آدم های آهنی می تواند 70 روز اعتصاب غدا نموده وهم چنان سرحال وسرزنده وسالم باشند! فراموش نکنیم بابی ساند ( مبارز ایرلندی) درسن جوانی ( 27 سالگی) درپنجاه وششمین روز اعتصاب غذای خود درگذشت _ حال چگونه گروهی آدم میانسال به بالا می توانند 70 روز اعتصاب غذا نمایند وبنا برادعای مسخره سران این گروه حتی آن 36 نفرتروریست دستگیرشده مدت 7 روز اعتصاب غذای خشک راهم پشت سرنهادند!_ تنها معجون تهوع آور و ظنز خنده داریست که فقط در دکان بقالی سران این گروه ساخته وپرداخته می شود وطبعا هیچ آدم عاقل وبالغ و بهره مند از کمی شعور ودانایی نیز این دروغهای شرمگین راباور نمی کند _ درحقیقت این دروغزنی ها را تنها درسطح جهان شاید آن 5000 نفرعضو و طرفدار این گروه به سختی باورنمایند_

دروغزنی های گروه رجوی ـ ظاهرا این افراد اسیر هفتاد روز است غذا نخورده اند ! ولی نشاط و سرحالی اینها نشاندهنده دروغ زنی های وقیحانه این گروه است ـ فقط آدم های ساده و فریب خورده آن را می کنند.

سوم _ شکست کامل وبه زانو درآمدن وعقب نشینی اجباری سران گروه دربرابر تصمیمات دولت عراق

سران این گروه که درابتدای استقرارپلیس عراق لیست بلند بالایی از تقاضاهای غیرعملی _ غیرقانونی و غیرحقوقی را دربرابر امریکا وودولت عراق قرارداده بودند با عدم پشتیبانی از این درخواست های احمقانه مجبورشدند باخفت وخواری خواست خود را به آزادی این تروریست ها تقلیل دهند و طبعا دولت عراق با آزادی این اسیران نشان داد که بعنوان یک دولت منتخب مسئول درتعین تکلیف این پایگاه وافراد مستقر درآن به قوانین خود ومعاهدات انساندوستانه جهانی بسیار پای بند است .

چهارم _نمودارشدن عمق بی اعتنایی های جهانی درمورد دروغ گویی های وچرند بافی های احمقانه سران رذل وشیاد این فرقه تروریستی

طی هفتاد روز از گذشت استقراربجا وقانونی نیروهای عراقی دراین اسارتگاه _ دستگاه تبلیغی این گروه تروریستی درسه چهارمورد تبلیغات دوغین خود را متمرکز نموده بود _ اول _ درخواست و التماس وگریه وزاری وافتادن روی پای امریکا که بیائید دوباره مارا تحت سرپرستی قراردهید! _ دوم _ ادعا مبنی براینکه دولت عراق نتوانسته به قول های خود عمل کند ولذا صلاحیت ادامه نگاهداری از این پایگاه راندارد! _ سوم _ درخواست برای استقرار یک نیروی بین المللی برای حفاظت از این پایگاه ! _ وچهارم التماس وزاری ودروغگیی برای سازمانهای مدافع حقوق بشر وزنان جهت وادار نمودن موضع گیری های این سازمان های غیرسیاسی به مسائل سیاسی!

درهرچهار مورد فوق خواست های غیرواقعی سران این گروه باشکست کامل مواجه گردید چراکه این خواسته ها تنها درچهارچوب ذهنیت گنجشکی و توهمات مالیخولیایی سران بی سواد و نادان وکلاش این گروه می توانست جنبه عینتت بخود بگیرد _ بنده بعنوان یک تلاشگر حقوق بشر وزنان از نزدیک شاهد بخشی از گریه وزاری والتماس ودروغ گویی های نمایندگان این گروه تروریستی بودم _ سازمان های حقوق بشر برخلاف خیالبافی های احمقانه سران این گروه هرگز کوچکترین دخالتی درامورسیاسی ندارند ونهایت موضع گیری هایشان از " ابراز نگرانی " فراتر نمی رود _ نکته جالب این بود که خبرنویسان این گروه در نظرات واعلامیه های گروه های مدافع حقوق بشر دست می بردند وآنرا به نفع گروه خود تغییر مید ادند! _ که مستندات این چهل خبرها برای این سازمانها ارسال شد

پنجم _ برسمیت شناختن دولت قانونی عراق توسط سران این گروه و تسلیم شدن وزانو زدن دربرابر آن

نویسنده این سطور قبلا به سران متوهم این گروه نصیحت کردم که دست ازشیادی بردارید و برای پایان خوش این تصمیم دولت عراق وارد گفتگو با آن دولت شوید _ ولی این معلولین ذهنی به راه خود رفتند ودرنهایت مجبور شدند پس از نمایش گردانی و پرده وروضه خوانی درنهایت پیش پای دولت عراق زانو بزنند و درخواست های خود را تا آنجا که عملی شدنی باشند کاهش دهند _ نمونه اینکه 5 درخواست اولیه به یک درخواست کاهش یافت .

ششم _ تکمیل شدن زنجیره شکست ها و شدت گرفتن مرحله جمع نمودن اشرف و فروپاشی کامل فرقه رجوی

آزادی 36 اسیر یک پیروزی برای دولت عراق ویک شکست خفت بار دیگربرای سران این گروه به شمار می رود زیرا دولت امریکا یعنی نزدیک ترین ناظربراین صحنه تحول ازهمان روز های نخست رسما اعلام نمود که تعین تکلیف این پایگاه تنها بعهده دولت عراق است _ ولذا عدم دخالت دولت امریکا حتی اززبان اعلام نگرانی وتوصیه نشان داد که این تنها دولت عراق است که می تواند درمورد چگونگی جمع کردن این پایگاه تروریستی اقدام نماید ودرحقیقت اکنون نیروهای امریکایی بنابرپیمان امنیتی نه تنها اشغالگر بلکه نیروهای کمکی صلح درعراق به شمار رفته وتنها بعنوان نیروهای کمکی درموراد ضروری می توانند بنابردرخواست دولت عراق وارد عمل گردند .

بنابراین دولت عراق خارج از حساب وکتاب های ناشیانه سران این گروه که می خواستند برای جمع آوری نمایش اعتصاب غذا دروز شصتم این دولت رامجبور به آزادی این اسیران نمایند _ با نگاهدادی آنها تا ده روز بعد ضمن به افتضاح کشاندن نمایش اعتصاب غذا آنها بگونه ای قانونی دربازداشت نگاه داشت وتسلیم باج خواهی های این فرقه نشد.

همگان می دانند که سران ترور بر ارتباط دائم بین اشرف واوور بسیار تاکید داشتند ولی اکنون دست کم شش ماه است که با تحت قانون قرارگرفتن اشرف این ارتباط بکلی قطع شده است_ سران ترور بدین خاطر بروجود اشرف پای می فشردند که می دانستند خروج این افراد از عراق انبوهی ازتبعات ویران سازی را بربنیان خراب این گروه تروریستی واردخواهد کرد وبنابراین اینها سعی می کنند تا می تا می توانند از این اسیران جسد بسازند چون مردگان سئوال نمی کنند وچرا نمی پرسند ولی اگراین افراد سالم از عراق خارج شوند سران این گروه را با هزاران سئوال به چالش خواهند کشید همانگونه که جداشدگاه این گروه هم اکنون بعنوان سیل بنیان کن این گروه بشمار می آیند _ بنابراین هدف سران به کشتن دادن این افراد اسیر است ودراینجاست که نقش سازمان هایی چون صلیب سرخ و عفو بین الملل وهم چنین راه های ارتباطی با دولت عراق برجسته می گردد _ لذا به اعضای سابق این گروه پیشنهاد می کنم بر تلاش های خود بیافزایند وبا ایجاد تماس وارتباط با این گونه سازمانها ضمن افشای هرچه گسترده تر این فرقه راه رابرسواستفاده های این گروه از این مراجع مسدود نمایند _ افراد سابق این گروه برای آزادی اسیران تعهدی انسانی بدوش خود دارند _ وطبعا آنها درصف اول کسانی باید باشند که هدف انسانی آزادی این اسیران از گشتا پوی فرقه رجوی رادنبال می نمایند .

نتیجه : باتوجه به تحولات جهانی ورخدادهای منطقه هم اکنون گروه تروریستی رجوی دراوج ناکامی وشکست وفروپاشیدگی بی تردید قرارگرفته است _ بنابراین هم اکنون دستگیری سران این گروه خائن تروریستی و تحت پیگرد قانونی قراردادن آنها بسیار بیشتراز پیش دردسترس قرار گرفته است _ دراینجاست که نقش ایرانیان برون مرزی درهرچه بیشترافشا ورسوا کردن سران این گروه تروریستی لازم وضروری بنظر می آید

فراموش نکنیم _ موضع گیری سریح وروشن دربرابر جنایت ها وخیانت های سه دهه اخیر این گروه بعهده تمامی احزاب _ جمعیت ها _ تشکل های سیاسی وشخصیت های مبارز وآگاه می باشد _ هرگونه سکوت درباره جنایات سی ساله این گروه تروریستی نوعی خیانت به مردم ایران و پشتنیبانی از ترور وتروریسم تلقی می گردد
آنانکه از سرتجاهل ویا چشم پوشی برحقیقت درباره این گروه جنایتکارمذهبی عمدا سکوت می کنند ویا ازسرنادانی وغفلت با این جانیان مماشات می نمایند باید بدانند درفرداهای حسابرسی سران این گروه اینگونه سکوت ها و بی عملی ها نوعی چشم پوشی برحقایق ازنگاه موشکافانه مردم ایران دور نخواهد ماند .
اینچا بزنگاهی تاریخی است _ هرکه طرفدار برقراری دموکراسی _ مردم سالاری وحکومت قانون درایران است باید براین جنازه متعفن سیاسی تف بیاندازد تا شرمنده تاریخ ومردم نگردد.
الف .مینو سپهر... پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان

 

مطالبی در ارتباط:

ــ ساختار استالینی قدرت در فرقه رجوی ( مزدک پارسی )

ــ عقب نشینی مفتضحانه باند رجوی در مقابل دولت عراق ( علی جهانی )

ــ تصمیم جدید عراق و تغییر آرایش سیاسی به نفع مجاهدین ( میلاد آریایی )

ــ چند فیلم در رابطه با روشنگری های اعضای جداشده مجاهدین در سایت یوتیوب ( ایران قلم )

ــ ALTERINFO:افشای توافقنامه مجاهدین و گروه تروریستی ریگی در فرانسه   ( جواد فیروزمند )

ــ عراق ۳۶ عضو سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرد ( رادیو فردا )

ــ  یاًس و سرخوردگی  مجاهدین خلق در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو  ( تحریریه ایران قلم )

ــ ملاقات اعضای انجمن ایران باستان با مسئولین و اولیای امور در انجمن مسیحیان ضد شکنجه فرانسه ( انجمن ایران باستان، آینده درخشان )

ــ مصاحبه با خانم سلطانی در خصوص عملیات انتحاری درسازمان مجاهدین،قسمت 35 و 36 ( بنیاد سحر )

ــ گفتگوی خانم بتول ملکی با  آقای محمد حسین سبحانی در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ گزارش راند و چند نکته غفلت شده درباره سازمان مجاهدین ـ قسمت اول و دوم  ( بهار ایرانی )

ــ گفتگوی خانم بتول ملکی با آقای هادی شمس حائری در شهر ژنو "ضرورت فوری خروج مجاهدین خلق از عراق " ( ایران قلم )

ــ گزارش تکمیلی از حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ ما و سیاست اروپایی در قبال مجاهدین  ( جواد فیروزمند )

ــ حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ ما و سیاست اروپایی در قبال مجاهدین  ( جواد فیروزمند )

ــ حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ 11 سپتامبر و درس های نیاموخته آمریکا از مجاهدین و تروریسم  ( بهار ایرانی )

ــ خشونت نهادينه شده در اشرف ( مزدا پارسی )

ــ مجاهدين كيستند و چرا نيروهاي عراقي به پايگاهشان حمله كردند؟ ( كريستين سانيس مانيتور )

ــ آیا وقت آن نرسیده که فرانسه هم به فکر تشکیل کمیته تعیین تکلیف اوور باشد ( بهار ایرانی )

ــ مصاحبه پرس تی وی با عضو سابق گروهک تروریستی مجاهدین خلق ( پرس تی وی )

ــ گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)  مقدمه بعلاوه بخش های اول و دوم ( ایران اینترلینک)

ــ رايزني‌هاي عراق با سازمان ملل براي يافتن محلي براي انتقال مجاهدین ( فارس )

ــ چرا هیچ فرزندی در سازمان مجاهدین متولد نشد؟ ( محمد حسین سبحانی)

ــ چرا سازمان مجاهدین خلق  اسماعیل وفا یغمایی را نیز تحمل نمی کند؟ ( ایران قلم )

ــ چگونه می توان به ساکنین کمپ اشرف کمک کرد؟  ( پیام رهایی )

ــ دیدار هیئتی از انجمن ایران باستان با مقامات سفارت ایتالیا در پاریس ( ایران باستان ، آینده درخشان )

ــ التماس سازمان مجاهدین خلق به مقامات اردن: ما را بپذیرید! ( عصر ایران )

ــ نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای فرانکو فراتینی وزیرخارجه ایتالیا  ( ایران قلم )

ــ کلینتون: مسئله اشرف باید طبق قوانین داخلی عراق حل شود ( خبرگزاری آلمان )

ــ نامه ای به سیاوش  ( جواد فیروزمند )

ــ کانون ایران قلم خشونت پلیس عراق و سیاست های رهبری فرقه مجاهدین خلق را محکوم می کند ( ایران قلم )

ــ دولت عراق کنترل اردوگاه اشرف را در دست گرفت ( بی بی سی )

ــ پذیرش ولایت فقیه توسط آقای رجوی  ( مسعود جابانی )

ــ رجوی و کناره گیری از مقام ولایت ( صرافپور )

ــ  قلعه کهنه اشرف در عراق و قلعه مدرن اوورسورواز در فرانسه ـ قسمت پنجم اعضای جداشده از مجاهدین خلق مرکز خشونت و تروریسم را در قلعه اوورسورواز در فرانسه نشان می دهند ( سایت ایران قلم )

ــ دمکراسی سد راه رشد تروریسم ( مسعود جابانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت چهارم ـ برخاستن مرده از قبر در قلعه اوورسورواز  ( سایت ایران قلم )

ــ نکشید این جوانان را!! ، داستان کوتاهی از رضا اسدی ( سایت پرواز )

ــ به اعتبار این جنبش ملی دستبرد نزنید!  ( علی کشتگر )

ــ اوور کانون اتفاقات غیر منتظره ( بهار ایرانی )

ــ شگردهای رهبری فرقه در قلعه اووروسورواز برای گردهمایی  20 ژوئن در فرانسه  ( علی جهانی )

ــ چرا مجاهدین در قبال به جریان افتادن پرونده 17 ژوئن سکوت کرده اند؟!! ( بهار ایرانی )

ــ همنوازی به سبک ریگی، رجوی ( امید پویا )

ــ نامه به خانم آنا ماریا گومش نماینده پرتغال در پارلمان اروپا ( کانون رهایی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت سوم ، اتحاد گروه تروریستی  جندالله و فرقه مجاهدین خلق ( ایران قلم )

ــ امواج یکی از شریان های حیاتی اوورسورواز در فرانسه ( بهار ایرانی )

ــ " قلعه کهنه اشرف " در عراق و " قلعه مدرن اوروسورواز " در فرانسه ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ نظرگاه های رجوی و مجاهدین درباره دمکراسی و حکومت ( بهار ایرانی )

ــ نامه سپاس و قدردانی کانون ایران قلم از خانم آنا ماریا گومش عضو گروه سوسیالیست اروپا ( ایران قلم )

ــ نامه تعدادی از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق در عراق به رئیس پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ مجاهدین استخوان در گلوی آمریکا ( امید پویا )

ــ اهمیت ویژه گردهمایی 20 ژوئن 2009 در فرانسه برای رهبری فرقه مجاهدین ( سایت ایران قلم )

ــ اقامه دعوای بتول سلطانی عضو شورای رهبری مجاهدین در عراق ( بتول سلطانی )

ــ نامه کانون ایران قلم به رهبران احزاب اسپانیا ( ایران قلم )

ــ نامه کانون رهایی به نخست وزیر اسپانیا ( پیام رهایی )

ــ ملاقات های مادر رضوان در مجلس سوئد ( رابعه شاهرخی )

ــ نامه سرگشاده محمد سبحانی به آقای رودریگز نخست وزیر اسپانیا ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد