_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

پایگاه تروریستی مجاهدین درفرانسه خطری برای قاره اروپا

نامه به خانم میشل آلیوت ماری وزیر کشور دردولت فرانسه

01.05.2009

الف ـ مینو سپهر

http://www.banafsheh707.blogfa.com/

.
 

پاریس _ وزارت کشور فرانسه ۲۰۰۹/۵/۱
خانم میشل الیوت با درودهای گرم وصمیمانه
هشدارها را جدی بگیرید_ پایگاه روبه گسترش تروریستی مجاهدین (فرقه رجوی) درفرانسه خطری جدی رامتوجه فرانسه وتمامی قاره اروپا خواهد کرد_ چراکه این مجموعه ساختمانی به دلائل مستند مشروحه یک زیستگاه طبیعی انسانی نیست و نمونه بازسازی شده قرارگاه اشرف درعراق می باشد.

خانم میشل الیوت_

مداراو مماشات باتروریست هاکمک به توسعه تروریسم محسوب می گردد _ تادیرنشده این پایگاه تروریستی درقلب اروپا رابرچینید .

وزیرمحترم کشوردردولت فرانسه

آنچه باعث نوشتن این نامه به شماگردید اقدامات خیزنده ونیمه پنهان سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) درمورد تبدیل مجتمع مسکونی این سازمان درمحله اور_سور_واز درپاریس به یک پادگان تمام عیار تروریستی همانند اردوگاه اشرف درعراق می باشد.

همانگونه که نتیجه اقدام بجای پلیس امنیتی دولت فرانسه درحمله به خانه مذکورودیگرخانه های تیمی افراد عضو این سازمان درهفدهم ژوئن 2003 وتحقیقات دستگاه قضایی کشورشما نشان داد سران این سازمان که دراثرتحولات عراق تداوم وجودی خوددرآنکشور را نا پایدارارزیابی نمودند تصمیم گرفتند با فراری دادن همسررهبروتعدادی از افراد مورد اعتماد خود از آنکشور_ مقروپایگاه فرماندهی خودرا همانندقرارگاه اشرف درکشورفرانسه بازسازی نمایند.

خانم وزیر بی شک شما از مدارک موجوددرپرونده درحال اقدام هفدهم ژوئن 2003 اطلاعلات بیشتری از اینجانب دارید وخوب می دانید که مرکزسازماندهی یک گروه تروریستی بااین سوابق درکشورشماخطریست که باید درراستای مبارزه باتروریسم آنرا جدی گرفت _ آنچه بنظر می رسد وزارتخانه شما کم ترمورد توجه قرارمی دهد حرکت آرام وخطرناک این سازمان تروریستی جهت گسترش روز افزون این پایگاه وانتقال افراد خطرآفرین این سازمان باهمان مناسبات سرکوبگرایانه تشکیلاتی آن درعراق به این مکان است که ظاهرا یک مجموعه ساختمانی معمولی بنظر می رسد.

آنچه باید مورد توجه ودقت عمل دولت ودستگاه های امنیتی فرانسه قرارگیرد این حقیقت است که مجتمع اور_سور_ واز_یک زیستگاه طبیعی نیست وافرادمستقردرآن تحت شدیدترین مناسبات سرکوبگرایانه فرقه ای همانندهمانند مناسبات حاکم پادگان اشرف درعراق قرار دارند _ ودرحقیقت رهبران این سازمان می کوشند تا این مجتمع را باپوشش یک سکونتگاه عادی جانشین اردوگاه تروریستی درحال برچیدن شدن اشرف درعراق نمایند..

پس برای جلوگیری از ایجاد چنین پایگاه خطرآفرینی درقلب اروپا بجاست تا از دانستنی ها وتجربیات خانم بتول سلطانی *( عضو سابق شورای رهبری سازمان) که سابقه سه سال زندگی دراین قرارگاه را دارد نهایت استفاده را بنمائید .

خانم وزیر مجتمع ساختمانی سازمان مجاهدین در اور_سور _واز بنابراطلاعات وداده هایی که خانم سلطانی منتشرنموده یک محیط معمولی وعادی زندگی نیست بلکه دارای مشخصاتی است که آنرا بگونه یک اجتماع خطرناک فرقه ای (همانندقرارگاه اشرف درعراق) معرفی می نماید _ چنین مشخصات غیرمعمول را باتوجه به اطلاعات ایشان که می تواند نشان بسیارروشنی ازنوع مناسبات فرقه ای حاکم براین قرارگاه وحقوق افرادمستقردر آن بشمارآورد _چرا مجموعه ساختمانی اور_سور_ واز_ یک پایگاه تروریستی است؟.

یکم _ افراد مستقردراین پایگاه ازتروریست های کاملا آموزش دیده _خطرناک وتحت فرمان وسرسپردگی کامل سران این سازمان محسوب می گردند.

دوم _ مناسبات خانوادگی ازجمله روابط طبیعی دوستی وزناشویی وبه طبع آن تشکیل خانواده دراین پایگاه وجود نداشته وافراد با یکدیگرکاملا بیگانه هستند.

سوم _ افراد مستقردراین پایگاه همگی قرص های سیانور دراختیاردارند.

چهارم _ افراد مستقردراین قرارگاه حق ورود وخروج بدون اجازه راندارند وورود وخروج انها منوط به کسب مجوز کتبی موقت می باشد.

پنجم _ افراد مستقردراین پایگاه حق تردد به تنهایی راندارند وطبق قوانین پایگاه بایستی همیشه بگونه ای سه نفره تردد نمایند.

ششم _ دراین قرارگاه همانند قرارگاه اشرف درعراق عملیات روزانه وهفتگی کنترل فکری وشستشوی مغزی واعتراف به فکرکردن به ممنوعه ها وخط قرمزها وجوددارد.

هفتم _ افراد مستقردراین قرارگاه ازاستفاده از هرگونه وسائلی که بتواند نشان یک جامعه طبیعی وانسانی راباخودداشته باشد محروم هستند.

هشتم _ افراد مستقردراین قرارگاه عموما فاقد مدرک شناسایی قانونی بوده ومدارکی که باخوددارند جملگی جعلی هستند وچنین مدارکی نیز جهت کنترل دردست آنها نیست ودراختیارمسئولین این قرارگاه قراردارد.

نهم _ مسئولین این قرارگاه جهت درامان ماندن از مانیتورینگ سازمان های امنیتی وپلیس فرانسه ازسیستم های ارتباطی گمراه کننده چون روترهای سیسکو وبشقاب وترمینالهای مستقل جهت ارتباط باخارج از پایگاه استفاده می نمایند.

دهم _ افراد مستقردراین قرارگاه ازدسترسی به وسائل ارتباط همگانی از جمله رادیو وتلویزیون ها واینترنت محروم هستند و تنها منبع دسترسی این افراد تلویزیون تلبیغی این سازمان می باشد.

بنا براطلاعات خانم سلطانی مسئولین این قرارگاه که درزمره نزدیک ترین افراد به رهبری سازمان می باشند عبارتند از:

مهنازمیمنت _ مسئول روابط قرارگاه

محبوبه جمشیدی _ مسئول حفاظت وانتظامات

شهرزاد صدرحاج سیدجوادی _ مسئول امور مالی

مهوش سپهری _ مسئول تردد و برگزاری نشست های کنترل ذهن

خانم وزیر _ بنا برآنچه نگاشتم این مجموعه ساختمانی نه تنها هیچ گونه سنخیتی با یک زیستگاه طبیعی انسانی ندارد بلکه مشخصات ذکرشده بالا نشان می دهد که این مکان مقری همانند پادگان اشرف وبا همان ویژه گیها ومناسبات فرقه ای حاکم برآن می باشد _ لذا باتوجه به موارد فوق به شما ودیگرمسئولین امنیتی فرانسه هشدار می دهم برای جلوگیری از تکرار رخدادهای هفدهم ژوئن 2003 و پیشگیری ازهرگونه اقدامات تروریستی درآینده توسط این سازمان _ ضمن بازرسی کامل از این قرارگاه نسبت به تحت کنترل قراردادن اقدامات سرکوبگرایانه حاکم براین پایگاه_ وبرهم زدن تشکیلات فرقه ای این گروه تروریستی تادیرنشده نسبت به برچیدن این پایگاه درفرانسه اقدام نمائید _ یادتان باشد وجود چنین پایگاهی بااین مشخصات قید شده می تواند خطری سهمگین برای امنیت کشور شما وکل قاره اروپا درآینده محسوب گردد...

خانم وزیر

برای جلوگیری از رشد اقدامات این سازمان تروریستی درفرانسه بجاست تا ضمن شفاف سازی درپرونده تروریستی 17 ژوئن افکارعمومی را ازچگونگی مراحل رسیدگی به این پرونده آگاه نمائید.

با سپاس قبلی ازتوجه شما به مفاد این نامه.

الف .مینو سپهر کنکاشگروتلاشگرحقوق بشروزنان1


رونوشت _ به سازمان دیده بان حقوق بشرجهت اطلاع واقدام مقتضی

رونوشت به شورای وزیران اتحادیه اروپا جهت اطلاع

پی نوشت : برای تدوین این نامه از مصاحبه های روشنگرایانه خانم بتول سلطانی با بنیادخانوادگی سحر استفاده نمودم _ باسپاس از ایشان ومسئولین بنیادسحر.

 

مطالبی در ارتباط:

ــ توطئه کثیف مجاهدین بر علیه جداشدگان ( آریا ایران )

ــ هیاهوی جدید فرقه رجوی ( محمد بازیارپور )

ــ بریف پارلمان بریتانیا: کمپ اشرف و کنوانسیون ژنو  ( پارلمان بریتانیا )

ــ نامه آقای مسعود خدابنده به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق ( ایران اینترلینک )

ــ ملاقات نمايندگان انجمن ايران باستان ـ آينده درخشان با مقامات سفارت عراق در پاريس  ( ایران باستان ـ آینده درخشان )

ــ چرا فاصله بین کوه مردان وزنان! اسیردراشرف تا بریدگی ومزدوری برای رژیم تنها نیم گام است ؟!! ( الف ـ مینو سپهر )

ــ مجموعه مطالب در محکومیت حمله خشونت طلبانه فرقه مجاهدین به اعضای جداشده ( ایران قلم )

ــ نامه سرگشاده خانم بتول سلطانی به نمایندگان پارلمان اروپا ( بنیاد سحر )

ــ نامه سرگشاده محمد حسین سبحانی به مریم رجوی در مورد تهاجم اوباشان خشونت طلب و تروریست فرقه مجاهدین به وی در شهر کلن آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ گزارش تايم از اوضاع نابسامان فرقه مجاهدین در اردوگاه اشرف ( مجله تایم)

ــ مجاهدین خلق از عراق به کجا خواهند رفت؟ ( اکونومیست  )

ــ روز پاسخگویی  رهبران فرقه مجاهدین نزدیک است ( علی جهانی فر )

ــ آیا اشرف شهر شرف است؟!! ( رضا اسدی )

مصاحبه آن سینگلتون با دکتر موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد اردوگاه اشرف ( ایران اینترلینک )

ــ سربازان آمريکايي براي محافظت از رجوي در اردوگاه اشرف حضور دارند (مسعود خدابنده)

ــ در باره فرقه مجاهد ( اسماعیل هوشیار )

ــ سرنوشت قلعه اشرف  به کجا کشیده می شود؟ ( بتول ملکی )

ــ رویای دیروز و کابوس امروز مجاهد! ( حمید تقوایی )

ــ  در باره ی هرزه درآيی های اخير مجاهدين ( محمد علی اصفهانی )

ــ عوامفریبی مجاهدین بخاطر جلب ترحم ( هادی شمس حائری )

ــ فاجعه اصلی برای فرانسه، با ورود رجوی به خاک این کشور رخ داده است!! ( بهار ایرانی )

ــ عراق تشدید محاصره اردوگاه اشرف را رد کرد ( بی بی سی )

ــ آخرین خبرها از اشرف ( بهزاد علیشاهی )

ــ مریم رجوی به فروپاشی تدریجی فرقه در قلعه اشرف اعتراف می کند ( یادداشت روز ـ ایران قلم )

ــ شل شدن میخ فرقه گرایی در عراق  ( علی جهانی فر )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد