_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

جمع شدن اشرف گامی مهم درراه مبارزه باتروریسم

گرچه جنازه اشرف به زباله دان تاریخ پرتاب شد ولی گریه وزاری ودعا درکلیسا هم می تواند آرامش آفرین باشد

 

17.12.2009

ایران قلم

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی
http://www.banafsheh707.blogfa.com/

درمیان مذهبی ها رسم براینست که وقتی ازمعالجه بیماری درمانده واورا درحال مرگ می بینند برایش دست به دعا برمی دارند _ دعاکردن درواقع نوعی آمادگی برای دلکندن است _ وعملی از سریاس ونا علاجی _ اکنون طرفداران این گروه تروریستی که جمع شدن این پایگاه _ اسارتگاه درعراق را حتمی می دانند اواخرهفته گذشته درکلیساها جمع شدند تا برای این بیمارمردنی و صعب العلاج دعا کنند _ البته چنین اقدامی را توام با درخواست وگریه وزاری از پاپ نمودند تا شاید بتوانند این شخصیت مذهبی راهم اسیر توهمات وهمراه با دجال گری های خود بنمایند .

اشرف به زباله دان تاریخ پیوست _ چنین رخدادی برخانواده های قربانیان ترور واسیران این فرقه منفورر وجداشدگان از این گروه تروریستی تهنیت باد

سرانجام پایگاه تروریستی گروه رجوی درعراق که مرکز فرماندهی دست کم هجده سال عملیات نظامی _ تروریستی علیه سرزمین ومردم ایران وعراق بود درزیر چادر اکسیژن قرارگرفت و نفس های واپسین خود را می کشد _ اکنون بهتراست تمامی تلاشها برافشای وسیع وگسترده پایگاه تروریستی این گروه درفرانسه متمرکز گردد حضورخانم بتول سلطانی ( عضو سابق شورای رهبری فرقه رجوی ) درااروپا فرصت کم نظیری است که می تواند روند فروپاشی اردوگاه اووردرپاریس راتسریع نماید .

اردوگاه تروریستی اشرف اما هنوز رمز وراز های نهان درخود دارد که پس از تخلیه کامل باید ابعاد فجایعی که طی این هجده سال درآن رخ داده است مورد بررسی وتحقیق قرارگیرند _ اصرار وپافشاری شکست خورده سرکردگان گروه تروریستی دربرابر تخلیه این اردوگاه از جنبه های متفاوت قابل بررسی وتجزیه وتحلیل می باشند .

مهم ترین پیامدهای تخلیه کامل اسارتگاه اشرف عبارتند از :

یکم _ آزادی اسیران ذهنی _ جسمی _احساسی از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی

هم اکنون چندهزارمادر _ پدر _ همسر _ خواهر _ برادر وفرزند چشم براه آزادی عزیزان اسیر ودربند خود هستند _ باتخلیه کامل وجمع شدن بی تردید این اسارتگاه تعدادی زیادی از این درماندگان محروم قادرخواهند شد ازاین دژمخوف وفراموش شده رها گشته وبه آغوش خانواده ها وجامعه متمدن انسانی باز گردند _ طی این 28 سال پدرمادرهای سالخورده فراوانی درحسرت دیدار فرزندان ربوده شده واسیر خود ناامیدانه چشم ازجهان بستند.

دوم _ برملاشدن رازها و اصرار همچنان ناگفته مانده این قلعه فراموش شده تاریخ

همانگونه که طی شش سال گذشته نزدیک به ششصدنفر توانستند از مناسبات ضدانسانی حاکم براین قرارگاه بگریزدند وبخشی از خاطرات دردناک ووحشت انگیز وتاسف بار خود از دروان اسارت را به آگاهی عموم برسانند اما بدون تردید هنوز بخشی ازرازهای این قلعه مخوف ناگفته مانده است که آزاد شدگان آتی می توانند این راز های سربه مهررافشا نمایند _ فراموش نکنیم این هنوز بجا ماندگان اسیر فرصت هایی جهت گریز داشته اند که بعلت نا آگاهی وتسلیم وتبعیت وسرسپردگی محض به سران فرقه از آن سود نبرده اند _ بنابراین افراد بجا مانده را درکنار فرقه زدگی می توان نوعی بیمار روانی نیز بحساب آورد _ اگر تقدیرگرایی و ناامیدی را هم درکنار نا آگاهی وکند ذهنی این اشخاص قراردهیم آنگاه فهم همچنان غفات زدگی این افراد درماندن مناسبات فرقه برایمان آسان می گردد.

سوم _ پیدایش زمینه های مناسب برای تحت پیگردقانونی قراردادن سرکردگان و شکنجه گران وجلادان فرقه

آزادی اسیران طبعا با تحت پیگردقرارگرفتن گروهی از جلادان و فرماندهان ترور وگردانندگان موجود درصحنه توام خواهد شد _ افرادی چون عباس داوری _ مهدی برایی _ مژگان پارسایی _ نفیسه بادامچی و..... محاکمه این افراد اسیرگیر و سرکوبگر می تواند راه را برای دستگیری سرکردگان اصلی این گروه ازجمله مسعود رجوی مخفی شده دراردن ومریم عضدانلو قاجار ومهوش سپهری و.... درفرانسه هموار نماید _ زیرا این افراد وقتی به جامعه متمدن انسانی پای گزارند و تحت سئوال قرارگیرند بی شک جملگی سران فراری این گروه را بعنوان مقصراصلی معرفی خواهند نموده وخود رااسیر این باند مخوف این فرقه تروریستی قلمداد خواهند کرد _ وچنین است که زمینه های تحت تعقیب قراردادن ودستگیری سران فراری این گروه به اتهلم سی سال جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران وعراق کاملا مهیا می گردد .

چهارم _ دسترسی دولت عراق به آثار جنایات همچنان بجا مانده درقرارگاه تروریستی اشرف

اگرچه نیروهای امریکایی درشش سال گذشته با مداراگری ومماشات ونادیده گرفتن قوانین بین المللی دربرخورد با مزدوران مسلح تسلیم شده به سران این فرقه فرصت کافی دادند تا علائم وآثار هفده سال جنایات خود را دراین قرارگاه ازبین ببرند ولیکن ممکنست هنوز گورهای دسته جمعی و انفرادی از اعضای ناراضی این فرقه ومبارزین عراقی وکویتی درگوشه وکنار این قرارگاه متروک و خود مختار یافت گردد _ لذا دولت عراق بهتراست با جستجوی وسیع و گسترده تمامی ساختمانها و زمین های این قرارگاه را برای بدست آوردن این علائم جنایت جستجو نماید .

پنجم _ جمع شدن بخش مهمی از پایگاه وپناهگاه تروریست های فعال درعراق جهت مبارزه باتروریسم

پایگاه اشرف نه تنها مرکز فرماندهی تروروتروریسم طی بیش از دودهه اخیرعلیه مردم وکشور ایران بوده است بلکه از سال 2003 به مرکزی جهت آموزش _ سازماندهی_ تجهیز تروربست های بعثی والقائده نیز بشمار می رفته است _ گروه تروریستی رجوی با سرنگونی صدام پدرعقیدتی وپشتیبان اصلی خود راازدست داد و وجود وموقعیت خود دراین کشور را متزلزل وشکننده یافت ولذا بانزدیکی وارتباط تنگاتنگ با عوامل حزب منحله بحث مبارزه ومقابله بادولت منتخب مردم عراق را دردستور کارتشکیلاتی خود قرارداد _ ودراین راستا بعنوان حامی ترور وتروریسم کور درعراق گردید _ بهرصورت این گروه تروریستی دست کم مسئولیت بخشی ازعملیات ضدانسانی تروریست ها طی شش سال اخیر رابعهده دارد و چنین است که ریشه کن کردن این گروه از خاک عراق کمک شایانی به کاهش عملیات تروریستی درآن کشور خواهد گردید.

نتیجه = جمع نمودن بساط تروریستی فرقه رجوی درعراق درمجموع باعث هرچه بیشتر آگاهی جامعه متمدن از این فرقه خطرناک مذهبی _ تروریستی خواهد گردید و به طبع باعث هوشیاری کشورهای غربی از وجود پایگاه های این گروه درفرلنسه ودیگرکشورها خواهد شد _ که این خود کمک بزرگی درراه مبارزه با گروه های تروریستی درجهان محسوب ذمی گردد _ بار دیگر باید یاد آور شد که دولت فرانسه باید آگاه وبرحذرباشد که با چشم پوشی برفعالیت های این فرقه درآن کشور که مرکز اصلی آن پادگان اوور می باشد " ماردرآستین می پرورد " لذا باید از پروسه جمع شدن پایگاه اشرف درس بگیرد وتا دیر نشده این قرارگاه تروریستی را تحت حاکمیت ونظارت شدید خود درآورد _ هرگونه مماشات باااین فرقه ضمن کمک به تروریسم عواقب سخت وخطرناکی برای امنیت فرانسه وکل اروپا درپی خواهد داشت..

به امید هرچه زودتر پیوستن اسیران اشرف به جمع خانواده ها و جمع شدن پایگاه تروریستی اورر ودستگیری ومحاکمه سران وشکنجه گران وفرماندهان ترور این گروه دردادگاه های ببین المللی رسیدگی به جنایات سازمان یافته ..

نزدیک ترین زمان هرشب اما

دانم که همان لحظه پیش ازسحر است

سحرازادی اسیران فرقه رجوی نزدیک ونزدیک ترشده است...

الف .مینو سپهر _ نویسنده _ پژوهشگروتلاشگرحقوق بشروزنان

 

 

مطالبی در ارتباط:

ــ نامه کانون ایران قلم به آقای گونار ویگو لوند سفیر سوئد در فرانسه ( ایران قلم )

ــ ای رهبر چماقداران جاسوس! اسم و شماره قطار من را فراموش کردی  ( بتول ملکی )

ــ خطر تروریست ها در اوورسورواز برای مردم فرانسه ( علی جهانی )

ــ  مصاحبه آقای بهزاد علیشاهی با آقای محمد حسین سبحانی در محل آکسیون ضد فرقه گرایانه ایرانیان در شهر سرژی فرانسه ( ایران قلم )

ــ حمله فالانژها و فریب خوردگان فرقه رجوی به اکسیون افشاگرانه در شهر سرجی ( ایران باستان )

ــ نامه سرگشاده مسعود خدابنده به ریاست جمهوری فرانسه، آقای سارکوزی ( ایران اینترلینک )

ــ کانون ایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی رجوی به تجمع ایرانیان در شهر سرژی فرانسه را محکوم می کند ( ایران قلم )

ــ صدها تظاهر کننده فرانسوی خواستار اخراج فرقه تروریستی رجوی شدند ( آریا ایران )

ــ  نامه قدردانی کانون ایران قلم به آقای  ژرژ مالبرونو روزنامه نگار برجسته فرانسوی  ( ایران قلم )

ــ شش سال پس از صدام حسین در عراق ( ایران پیوند )

ــ " عراق جدید " و اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( علی جهانی )

ــ راز شکنجه گر شدن چیست؟ به مناسبت مرگ نادر رفیعی نژاد سرشکنجه گر فرقه مجاهدین ( محمد حسین سبحانی)

ــ خيال پردازي هاي رجوي ؛ رهبر عقيدتي مجاهدين ( مزدا پارسی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی  (بهار ایرانی )

ــ مصاحبه سایت ایران قلم با محمد حسین سبحانی در مورد اطلاعیه 13 آبان مسعود رجوی ( محمد حسین سبحانی )

ــ پذیرش رجوی به خروج از عراق، عقب نشینی یا واقع بینی ( بهار ایرانی )

ــ مجاهدین خلق تحت فشار فرانسه - ایران (فیگارو ـ ترجمه از آریا ایران)

ــ حراج قرارگاه اشرف، آخر خط ظرف استراتژیک رجوی ( بهار ایرانی )

ــ ممانعت فرقه رجوی از ملاقات خانواده ها با فرزندان خود ( علی جهانی )

ــ ترس و برده داری در فرقه مجاهدین خلق ( آن سینگلتون )

ــ پیام تبریک انجمن ایران باستان به خانم برتا ماریا کابرال به مناسبت پیروزی در انتخابات شهرداری پانتا دلگادا ( ابران باستان )

ــ گزارش ایران اینترلیک از قرارگاه "عراق جدید" (اشرف) ( ایران اینترلینک )

ــ نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای ویدال کوآدراس نایب رئیس پارلمان اروپا ( ایران قلم )

ــ چرا رجوی از ملاقات والدین سالخورده با فرزندان شان در اشرف وحشت دارد؟!! (بهار ایرانی )

ــ نامه تبریک خانم بتول ملکی به خانم برتا کابرال برای پیروزی انتخاباتی وی در برابر پائولوکازاکا ( بتول ملکی )

ــ حضور هئیتی از کانون ایران قلم در سفارت فرانسه در برلین ( ایران قلم )

ــ انتقال گروه رجوی به نزدیک مرز عربستان ( خبرگزاری مهر )

ــ نامه خانم بتول ملکی به خانم ژوئل بورگوا سفیر فرانسه در سوئیس ( ایران قلم )

ــ حقیقت تغییر یافته در سازمان مجاهدین خلق ( مزدا پارسی )

ــ اسیران اسارتگاه های ایدئولوژیکی ( ایران گلوبال )

ــ رویاهای یک مجاهد فرانسوی!  ( جواد فیروزمند )

ــ ساختار استالینی قدرت در فرقه رجوی ( مزدک پارسی )

ــ عقب نشینی مفتضحانه باند رجوی در مقابل دولت عراق ( علی جهانی )

ــ تصمیم جدید عراق و تغییر آرایش سیاسی به نفع مجاهدین ( میلاد آریایی )

ــ چند فیلم در رابطه با روشنگری های اعضای جداشده مجاهدین در سایت یوتیوب ( ایران قلم )

ــ ALTERINFO:افشای توافقنامه مجاهدین و گروه تروریستی ریگی در فرانسه   ( جواد فیروزمند )

ــ عراق ۳۶ عضو سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرد ( رادیو فردا )

ــ  یاًس و سرخوردگی  مجاهدین خلق در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو  ( تحریریه ایران قلم )

ــ ملاقات اعضای انجمن ایران باستان با مسئولین و اولیای امور در انجمن مسیحیان ضد شکنجه فرانسه ( انجمن ایران باستان، آینده درخشان )

ــ مصاحبه با خانم سلطانی در خصوص عملیات انتحاری درسازمان مجاهدین،قسمت 35 و 36 ( بنیاد سحر )

ــ گفتگوی خانم بتول ملکی با  آقای محمد حسین سبحانی در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ گزارش راند و چند نکته غفلت شده درباره سازمان مجاهدین ـ قسمت اول و دوم  ( بهار ایرانی )

ــ گفتگوی خانم بتول ملکی با آقای هادی شمس حائری در شهر ژنو "ضرورت فوری خروج مجاهدین خلق از عراق " ( ایران قلم )

ــ گزارش تکمیلی از حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ ما و سیاست اروپایی در قبال مجاهدین  ( جواد فیروزمند )

ــ حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ ما و سیاست اروپایی در قبال مجاهدین  ( جواد فیروزمند )

ــ حضور هیئتی از فعالان حقوق بشر در شهر ژنو ( ایران قلم )

ــ 11 سپتامبر و درس های نیاموخته آمریکا از مجاهدین و تروریسم  ( بهار ایرانی )

ــ خشونت نهادينه شده در اشرف ( مزدا پارسی )

ــ مجاهدين كيستند و چرا نيروهاي عراقي به پايگاهشان حمله كردند؟ ( كريستين سانيس مانيتور )

ــ آیا وقت آن نرسیده که فرانسه هم به فکر تشکیل کمیته تعیین تکلیف اوور باشد ( بهار ایرانی )

ــ مصاحبه پرس تی وی با عضو سابق گروهک تروریستی مجاهدین خلق ( پرس تی وی )

ــ گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)  مقدمه بعلاوه بخش های اول و دوم ( ایران اینترلینک)

ــ رايزني‌هاي عراق با سازمان ملل براي يافتن محلي براي انتقال مجاهدین ( فارس )

ــ چرا هیچ فرزندی در سازمان مجاهدین متولد نشد؟ ( محمد حسین سبحانی)

ــ چرا سازمان مجاهدین خلق  اسماعیل وفا یغمایی را نیز تحمل نمی کند؟ ( ایران قلم )

ــ چگونه می توان به ساکنین کمپ اشرف کمک کرد؟  ( پیام رهایی )

ــ دیدار هیئتی از انجمن ایران باستان با مقامات سفارت ایتالیا در پاریس ( ایران باستان ، آینده درخشان )

ــ التماس سازمان مجاهدین خلق به مقامات اردن: ما را بپذیرید! ( عصر ایران )

ــ نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای فرانکو فراتینی وزیرخارجه ایتالیا  ( ایران قلم )

ــ کلینتون: مسئله اشرف باید طبق قوانین داخلی عراق حل شود ( خبرگزاری آلمان )

ــ نامه ای به سیاوش  ( جواد فیروزمند )

ــ کانون ایران قلم خشونت پلیس عراق و سیاست های رهبری فرقه مجاهدین خلق را محکوم می کند ( ایران قلم )

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد